Algemene voorwaarden

U bent hier

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelf al worden deze laatste nadien meegedeeld. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze zonder voorbehoud en bij voorrang op haar eigen voorwaarden goed te keuren.

2. Hoewel de Federatie Kinderopvang er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt de Federatie Kinderopvang  zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

3. De Federatie Kinderopvang doet al het mogelijke om de hoogste kwaliteit te garanderen in haar dienstverlening. De klant erkent evenwel dat de Federatie Kinderopvang niet aansprakelijk kan worden gesteld indien in uitzonderlijke gevallen bepaalde informatie die in het kader van die dienstverlening aan de klant wordt gegeven, niet – geactualiseerde of onjuiste informatie bevat, behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van de Federatie Kinderopvang of haar aangestelden.

4. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen de Federatie  Kinderopvang (http://federatiekinderopvang.be/nl/privacyverklaring).

De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. De Federatie Kinderopvang kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan de Federatie Kinderopvang  werden doorgegeven. 

 5. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien aan de ingebrekestelling geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.

6. Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn alle facturen contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldatum, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest van 12% en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). De Federatie Kinderopvang houdt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar. 

7. De Federatie Kinderopvang behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan een bestelling van goederen en/of diensten op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze producten en/of diensten, noch op de door de Federatie Kinderopvang of de onder haar ressorterende organisaties gedeponeerde woord – of beeldmerken. 

8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel worden gebracht.