Handvest Kinderopvang

U bent hier

handvest sociaal ondernemen Kinderopvang

Bij uitstek is de kinderopvang een sector waarbij het sociale ondernemerschap van cruciaal belang is. Enerzijds is er de sterke zakelijk-financiële klantrelatie met de ouders en de economische logica’s die daarbij gepaard gaan. Anderzijds kan de maatschappelijke meerwaarde die een duurzame, toegankelijke, sociaal en pedagogisch hoogstaande en betaalbare kinderopvang biedt moeilijk onderschat worden. 

De Federatie Kinderopvang schuift daarom een aantal principes naar voor in het kader van sociaal ondernemerschap. Deze werden gebundeld in het Handvest Sociaal Ondernemen Kinderopvang.

1.    De opvangvoorziening levert kwaliteit door een doordacht pedagogisch opvangklimaat.

 • De voorziening heeft een uitgewerkt opnamebeleid, waarbinnen een voorrangsbeleid is uitgewerkt, de groepsgrootte en de ratio begeleider/aantal kinderen zijn vastgelegd. 
 • Het team kent kindvrije uren die besteed worden aan de pedagogische competentieontwikkeling 
 • De voorziening heeft een uitgewerkte pedagogische visie.
 • De voorziening heeft een uitgewerkt pedagogisch beleidsplan.
 • De voorziening gebruikt een kindvolgsysteem 
 • De voorziening meet het welbevinden van de kinderen.
 • De medewerkers kunnen voortdurend een beroep doen op een pedagogisch geschoolde medewerker. 
 • De opvangvoorziening gebruikt een zelfevaluatiesysteem om het pedagogisch proces te optimaliseren. 

2.    De opvangvoorziening is een sociaal ondernemer

 • Er is een uitgeschreven missie en visie. Dit is geen statisch document en wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bij gewerkt. 
 • Binnen de missie en visie is ook de maatschappelijke doelstelling uitgeschreven.
 • De voorziening is creatief en innovatief in het ondernemerschap. 

3.    De opvangvoorziening draagt zorg voor een financieel beleid.

 • Starters op de markt van kinderopvang hebben een uitgewerkt ondernemingsplan en een financiële meerjarenplanning. 
 • De voorziening heeft een strategisch beleidsplan waarbinnen jaarlijks een financieel plan wordt uitgewerkt.
 • De winst wordt geherinvesteerd in de opvangopdracht, steeds in overleg met de stakeholders.
 • De voorziening streeft naar zoveel mogelijk inkomensgerelateerde prijzen voor de aangeboden opvang. De vergoedingen voor waarborg, en overige extra aangerekende kosten zijn redelijk en transparant voor iedere betrokkene. 

4.    De opvangvoorziening organiseert zich op professionele wijze

 • Als professionele organisatie verkent en kent ze de markt van de kinderopvang.
 • De opvangvoorziening bestaat als een rechtspersoonlijkheid om garanties te bieden naar bestaanszekerheid voor alle belanghebbenden. 
 • De voorziening heeft een bestuur dat doordacht is samengesteld.
 • De opvangvoorziening werkt volgens de principes van goed ondernemerschap, met begeleidend en pedagogisch personeel in dienstverband en een correct verloningsbeleid volgens de sociale akkoorden die gelden voor de kinderopvang. 
 • In geval zelfstandigen samen werken, gebeurt dit op sociaal rechterlijke correcte wijze op basis van onderling onderhandelde en goedgekeurde samenwerkingsovereenkomsten.

5.    De opvangvoorziening draagt zorg voor goed management.

 • De voorziening heeft een uitgewerkt HR-beleid, waarbinnen aandacht is voor de combinatie van arbeid en gezin.  
 • Er is een uitgewerkt VTO-beleid, waarmee men zorg draagt voor optimaal geschoold personeel.
 • Het management draagt zorg voor een continue eigen competentieontwikkeling op financieel, leidinggevend en pedagogisch vlak.

6.    De opvangvoorziening is een transparante onderneming

 • Opvang mag nooit gebeuren in een situatie van isolement. Naast de opgelegde samenwerking binnen het lokaal overleg en met het lokaal loket kinderopvang, wordt waar mogelijk samengewerkt met andere lokale spelers. 
 • De opvangvoorziening is een open organisatie en bereid om informatie te delen. 
 • Ouders worden betrokken bij alle aspecten van de opvang.