Engagementsverklaring voor een goede samenwerking tussen lokale besturen en organisatoren kinderopvang

U bent hier

De Federatie Kinderopvang, SOM, UnieKO, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Welzijnsverbond vinden een goede samenwerking tussen organisatoren kinderopvang en lokale besturen belangrijk. Als organisaties die enerzijds de lokale besturen en anderzijds de organisatoren kinderopvang vertegenwoordigen, reiken we daarom enkele principes aan voor een gelijkwaardig en rechtvaardig partnerschap.

Naar een echt partnerschap

Een constructieve samenwerking en een echt partnerschap in het sociaal ondernemen tussen organisatoren kinderopvang en het lokale bestuur vormen het doel. Om dat te kunnen bereiken, is het belangrijk dat:

  • elke organisator kinderopvang evenwaardig wordt behandeld door het lokale bestuur;
  • de regierol van het lokale bestuur transparant is en het lokale beleid wordt gerespecteerd;
  • er respect is voor elkaars autonomie op het vlak van beheer en vrij initiatief als organisator kinderopvang.

Een open en constructieve houding en een duidelijke communicatie tussen beide partijen zijn onmisbaar. Het lokale bestuur en de lokale organisatoren kinderopvang zijn betrokken bij elkaar en bij de evolutie van de kinderopvang in de stad of gemeente, en ze zijn ook bereid om tijd te investeren in die samenwerking.

Iedere partij is evenwaardig

Elke organisator kinderopvang die actief is in de gemeente vormt een gelijkwaardige partner voor het lokale bestuur. Het Lokaal Overleg Kinderopvang, het Huis van het Kind of andere plaatselijke samenwerkingsverbanden hebben dan ook een evenwichtige en representatieve samenstelling. De ondersteuning die het lokale bestuur voor organisatoren kinderopvang  voorziet, is erop gericht álle voorzieningen in de stad of gemeente te versterken. Mogelijke maatregelen van het lokale bestuur om meer leefbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit te creëren, worden in samenspraak met de organisatoren kinderopvang vormgegeven. Een transparante regierol Het lokale bestuur heeft een aantal duidelijke opdrachten voor de regie van de kinderopvang (onder andere advies geven aan Kind en Gezin bij uitbreiding van subsidie), maar kan tegelijkertijd ook de organisator van kinderopvang zijn.

Om beide rollen te kunnen combineren:

  • oefent het lokale bestuur de rol van regisseur objectief en transparant uit;
  • worden de criteria voor het advies aan Kind en Gezin bij uitbreiding van subsidie (zowel voor nieuwe plaatsen als voor omschakeling van plaatsen naar een andere subsidietrap) in overleg vormgegeven en vooraf kenbaar gemaakt;
  • geeft het de organisatoren inspraak als het lokale beleid wordt uitgetekend. Bij beide partners (lokaal bestuur en organisatoren kinderopvang) is zowel de wil als het vermogen om samen te werken aanwezig;
  • bouwt het lokale bestuur deskundigheid op (regisseren vereist een planmatige aanpak, op basis van objectieve gegevens). Ook de lokale organisatoren kinderopvang tonen vakkundigheid en werken actief mee aan het vergroten van de knowhow van het lokale bestuur;
  • formuleert het lokaal bestuur bij een aanvraag van een vergunning groepsopvang zijn advies zodanig dat dit een meerwaarde betekent voor de organisator kinderopvang.

Respect voor het lokale beleid

Lokale besturen hebben de voorbije jaren steeds meer bevoegdheden gekregen op het vlak van beleidsontwikkeling en -uitvoering, ook op het vlak van kinderopvang. De verantwoordelijkheid van de lokale besturen wordt dus groter. Een lokaal bestuur krijgt het mandaat van de kiezer om lokaal beleid te voeren. Dat lokale beleid, dat vorm krijgt in beleidsdoelstellingen en acties, kan enkel worden gerealiseerd in samenwerking met de plaatselijke kinderopvangvoorzieningen. Iedere kinderopvangvoorziening werkt maximaal mee aan het realiseren van de geformuleerde beleidsdoelstellingen, waaronder het Lokaal Loket Kinderopvang, en dat bij voorkeur op vrijwillige basis. De lokale besturen verwachten minimaal dat kinderopvangvoorzieningen hen actief informeren over hun aanbod en werking. Het zijn de lokale besturen zelf die keuzes moeten/kunnen maken om hun regierol uit te voeren. Aan een lokale subsidie voor kinderopvangvoorzieningen kan een lokaal bestuur bijkomende voorwaarden koppelen. Deze bijkomende voorwaarden staan in verhouding tot de lokale subsidie.

De klemtoon op respect voor mekaars autonomie

De lokale besturen en organisatoren kinderopvang tonen respect voor elkaars identiteit, autonomie en eigenheid.

Actieplan

Deze principes kunnen de lokale besturen en organisatoren kinderopvang inspireren tot een lokaal afsprakenkader. Dit afsprakenkader kan het onderwerp zijn van een vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), of de basis vormen van het afsprakenkader van het plaatselijke samenwerkingsverband dat het Lokaal Loket of buitenschoolse activiteiten organiseert.
De Federatie Kinderopvang, SOM, UnieKO, de VVSG en het Vlaams Welzijnsverbond engageren zich om, in het verlengde van deze engagementsverklaring, een actieplan te ontwikkelen met als doel de lokale samenwerking verder te ondersteunen.

24/09/2018

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.