Federatie Kinderopvang organiseert vandaag eerste 'Dag van de Kinderopvang'

U bent hier

Samenwerking met alle lokale stakeholders als centraal thema

Private en zelfstandige aanbieders van kinderopvang (opvang baby's en peuters) en buitenschoolse opvang willen graag nauwer samenwerken met andere lokale stakeholders in hun gemeente, maar vinden dat toch nog vaak een grote uitdaging. Terwijl diverse vormen van samenwerking en overleg op lokaal vlak net tot een gezonde win-win-situatie kan leiden, voor beide partijen. Voor ouders die op zoek zijn naar geschikte kinderopvang in hun gemeente, voor de lokale uitbaters van een kinderopvang die nog vrije plaatsen hebben, voor ondernemers en vrije beroepers die voor hun medewerkers kinderopvang willen aanbieden… Ook zijn de private en zelfstandige kinderopvanginitiatieven vragende partij voor regelmatig overleg met het plaatselijke Sociaal Huis (OCMW) en voor betrokkenheid bij het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Allemaal uitdagingen die het thema vormen van de eerste “Dag van de Kinderopvang”, georganiseerd door de (UNIZO-)Federatie Kinderopvang, nu dinsdag, 25 september.

Ter voorbereiding van de eerste Dag van de Kinderopvang hield de Federatie Kinderopvang bij de private kinderopvang een enquête over hoe sterk of hoe zwak hun lokale netwerk is. Meer dan 500 deelnemers, actief in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vulden de enquête in. Met enkele opvallende resultaten. Zo staat de samenwerking met het lokale ‘Sociaal Huis’ (beter bekend als het OCMW) op een erg laag pitje. Amper 10 % van de ondervraagden werkt ermee samen. En slechts 37 % blijkt tevreden over de hulp die ze krijgen. Een duidelijk betere score zien we bij de samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Zo goed als de helft van de zelfstandige aanbieders van kinderopvang neemt er geregeld tot altijd aan deel. Daarbij is 46 % tevreden tot zeer tevreden over de werking, 24 % spreekt van een wezenlijk partnership met een meerwaarde en 30 % ziet het Lokaal Overleg Kinderopvang als een belangrijke hulpverlener voor klanten (ouders en hun kinderen in de opvang). Positieve bevindingen, weliswaar met als keerzijde dat nog altijd 44 % zelden of nooit deelneemt aan het overleg. “Die participatiegraad moet absoluut omhoog”, zegt Hilde Van de Velde, voorzitter van de Federatie Kinderopvang en zelf uitbaatster van een crèche. Bijkomend pijnpunt: slechts 40 % gelooft dat de gemeente zich meestal tot altijd neutraal opstelt binnen het LOK.  “Het vertrouwen in de lokale beleidsmakers is dus niet altijd en overal even groot.”

De Federatie Kinderopvang formuleert daarom een reeks verbetervoorstellen, zoals: een grotere overlegfrequentie, meer inspraak in de agenda, extra aandacht voor de zelfstandige kinder- en naschoolse opvang en in het bijzonder voor de zelfstandige onthaalouders, extra aandacht voor de perceptie van partijdigheid (zelfstandige kinderopvang benadeeld ten opzicht van lokaal georganiseerde openbare opvang), meer transparantie, extra netwerkinitiatieven, en het opstellen van een heldere klachten- en evaluatieprocedure, in samenwerking met Kind en Gezin.

Met wie werken de sociale ondernemers Kinderopvang op lokaal niveau samen?

 grafiek.png

Naast de, meest opvallende samenwerking met collega’s uit de kinderopvang en de Huizen van het Kind (HvK), zien we ook een innovatieve samenwerking met diverse andere lokale partners zoals de bib, CAW, pleegzorg, opvoedingswinkel en consultatiebureaus. Daarnaast zijn er ook samenwerkingen met, onder meer, jeugdzorg 7%, CKG 10%, VK 8%, Gehandicaptenzorg 3%, CLB 5% en CIK 8% (bij opvoedingsproblemen en -vragen).

Hoe is de samenwerking met vrije beroepen?

 

Inhoudelijke redenen

Klanten vinden

Boekhouder, accountant en advocaat

54%

7%

Kinesisten

32%

10%

Apothekers

18%

7%

Kinderartsen

15%

9%

Experts en consultants andere dan eigen boekhouder, accountant en advocaat

5%

2%

Vroedvrouwen

4%

4%

Gynaecologen

1%

5%

Naast voor de hand liggende samenwerking met boekhouders, accountants en advocaten merken we ook een sterke samenwerking met kinesisten, apothekers en kinderartsen. De samenwerking met vrije beroepen in functie van het vinden van klanten blijkt eerder beperkt. Dit kan wijzen op een grotere vraag dan aanbod, maar ongetwijfeld laten sommige zelfstandige onthaalinitiatieven hier nog kansen liggen.

Gevraagd naar de samenwerking met KMO's en bedrijven laten de ondervraagden nog heel wat kansen liggen. 80% van de sector werkt nooit samen met bedrijven en kmo’s in de gemeente, hoewel bedrijven en kinderopvang natuurlijke partners zouden moeten zijn. Heel wat bedrijven zijn immers gebaat bij, en gaan zelf ook actief op zoek naar kinderopvang voor hun personeel. “Daarom stellen we voor om vertegenwoordigers van de lokale ondernemersverenigingen uit te nodigen op het LOK-overleg”, aldus nog Hilde Van de Velde.

Verder is de kennis van het lokale politieke landschap erg beperkt. Slechts weinig ondervraagden kennen de lokale politieke mandatarissen en aanspreekpunten en en missen op dat vlak ook kansen tot overleg over het lokale beleid inzake kinderopvang. Zo heeft slechts 15 % regelmatig contact met de lokale schepen, bevoegd voor Kinderopvang. 19 % zegt hem of haar al eens te hebben ontmoet. 30 % zegt te weten wie hij of zij is, maar had er nog geen contact mee. En 27 % weet niet wie de schepen, bevoegd voor Kinderopvang in de gemeente is. De 9 % overige respondenten weten of denken dat er in hun gemeente geen bevoegde schepen voor Kinderopvang is.

Net zoals alle andere ondernemers hebben sociale ondernemers in de kinderopvang nood aan een netwerk dat hen ondersteunt, en in het bijzonder aan ervaringsuitwisseling met collega’s uit de sector. Toch komt slechts de helft (52 %) geregeld samen met collega's uit de Kinderopvang. 11 % netwerkt (ook) met contacten uit andere sectoren. Er liggen nog heel wat uitdagingen en kansen open om private organisatoren uit de kinderopvang uit hun isolement te halen en met elkaar en de belangrijkste stakeholders in verbinding te brengen. Een opdracht voor de Federatie Kinderopvang om hen daarbij te helpen. Maar zeker ook voor de overheid die maatregelen moet treffen om de werkdruk te laten dalen.

Meer weten? Contacteer woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.