Memorandum Federatie Kinderopvang Vlaamse en Federale verkiezingen 2019

U bent hier

De Federatie Kinderopvang wil constructief mee ijveren voor een kwaliteitsvolle kinderopvang, in eerste instantie denkend aan het belang van de eindgebruiker, het kind en het gezin met hun diverse behoeften en te realiseren kansen. Het verhogen van het aanbod, de leefbaarheid, de werkgelegenheid en de scholingsgraad van de medewerkers staan voorop in combinatie met een betrokkenheid van het bedrijfsleven. De toekomst van de kinderopvang moet een verhaal zijn van visie, moed en innovatie. 

Op zondag 26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europese, federale, Vlaamse en Brusselse Parlement. Met dit memorandum wil de Federatie Kinderopvang de prioriteiten voor de toekomst meegeven. Het memorandum legt de nadruk op opvang voor baby’s en peuters, dit gezien de huidige veranderende context van de opvang voor schoolkinderen (zie voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteit, ingediend op 1/02/2019).

KWALITEITSVOL FINANCIERINGSMODEL

Het kinderopvanglandschap is op dit moment heel versnipperd. De verschillende subsidietrappen zorgen voor een grote ongelijkheid. De Federatie Kinderopvang pleit er dan ook voor deze ongelijkheid weg te werken. De Federatie vraagt aan de overheid hieraan te werken door:

 • Het initialiseren van een gelijk financieel speelveld:
  • Basissubsidie voor iedere starter.
  • Het realiseren groeipad zoals opgenomen in het Subsidiebesluit (22 november 2013).
  • Keuzevrijheid voor de subsidie inkomenstarief.
 • Na te gaan welke effecten een verhoogde kinderopvangtoeslag kan genereren.
 • Het opzetten van een werkgroep die zich kan buigen over de lastenverlaging bij werknemers.

VRAAG EN AANBOD: EEN GOED HUWELIJK

Het spreekt voor zich dat vraag en aanbod in de kinderopvang goed op elkaar afgestemd moeten zijn. De Federatie Kinderopvang stelt vast dat hier nog kansen liggen en wil de overheid dan ook vragen:

 • Een grondige evaluatie uit te voeren van het subsidiebesluit flexibele opvang.
 • De huidige stakeholders/leden van het huidige Raadgevend Comité te integreren in dat van het nieuwe fusieagentschap Kind en Gezin/Jongerenwelzijn.

EEN MOTIVEREND ONDERNEMERSKLIMAAT

Een motiverend ondernemersklimaat in nodig voor het behoud van toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang. De Federatie Kinderopvang vraagt de overheid daarom:

 • Het verplicht te maken voor organisatoren kinderopvang met de subsidie inkomenstarief te werken met een rechtspersoonlijkheid, alsook behoud het van verplicht werkgeverschap.
 • Flexijobs ook binnen de kinderopvang mogelijk te maken.
 • In te zetten op aansluiting met de praktijk. Hiervoor is nauw overleg met de sector van belang.
 • Samen met de Federatie Kinderopvang in overleg te treden om een plan van aanpak te formuleren ter bestrijding van sociale fraude.

PARTNERSHIP MET DE OVERHEID

Ten slotte is een goede samenwerking tussen het lokaal bestuur en de ondernemers in de kinderopvang van groot belang. Dit kan worden versterkt door het verplichten van een Lokaal Overleg Kinderopvang en een Lokaal Loket Kinderopvang in elke stad of gemeente.

Lees het volledige memorandum hier na.

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.