Memorandum Lokale Verkiezingen 2018

U bent hier

 Besteed voldoende aandacht aan de kinderopvang als belangrijke factor in uw beleiD

Een eerste belangrijke functie van kinderopvang is de sociale functie. Elke ouder, ongeacht achtergrond, financiële mogelijkheden en gezinssituatie, heeft recht op kwaliteitsvolle opvang. Het is belangrijk als lokaal bestuur in kaart te brengen wat de lokale opvangbehoeften zijn en hier dan ook op in te zetten. Daarnaast is ook de pedagogische functie van kinderopvang van belang. Kinderopvang zorgt ervoor dat ouders ondersteund worden in de opvoeding van hun kinderen. De MeMoQ (https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/pedagogi...) toonde aan dat kinderopvang positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen. Blijvend inzetten op de kwaliteit van kinderopvang is van groot belang. Inzetten op emotionele ontwikkeling, taal, welbevinden, betrokkenheid, diversiteit, educatieve vaardigheden zorgt ervoor dat kinderen een goede start maken en een goede voorbereiding genieten op de kleuterschool, wat preventief werkt voor latere problemen. Ten slotte biedt de economische functie van kinderopvang kansen voor tewerkstelling, maar garandeert ze daarnaast ook tewerkstelling- en tewerkstellingstrajecten voor de gebruikers. Er worden mogelijkheden gecreëerd voor lager geschoolde personen, werkloze ouders, ouders in opleiding, vluchtelingen, eenoudergezinnen, ouders van kinderen met zorgbehoeften,...

Faciliteer mee de financiële leefbaarheid van elke sociale onderneming kinderopvang in uw regio

Voldoende financiële ondersteuning is noodzakelijk om als sociale (startende) ondernemer voor betaalbare opvang te zorgen, zo blijkt uit een enquête van Federatie Kinderopvang. Slechts 30% van de respondenten is van mening dat ondernemen in de kinderopvang mogelijk is zonder subsidies. Dit zijn dan ook de ondernemers die een dagprijs (kunnen) vragen tussen de 30 en 60 euro en werken zonder basissubsidie. Werken met een vrije prijs kan met andere woorden slechts duurzaam wanneer ouders een hoge dagprijs betalen. Financiële ondersteuning is daarom belangrijk om in te zetten op duurzame, toegankelijke, sociaal en pedagogisch hoogstaande en betaalbare kinderopvang.

Creëer mee voldoende aanbod in uw regio/gemeente

De huidige Barcelonanorm, die stelt dat één op de drie kinderen onder 3 jaar een kinderopvangplaats moet hebben, is volgens ons een onderschatting van de werkelijke nood. Maar liefst 88% van de respondenten van voornoemde enquête is van oordeel dat alle kinderen recht hebben op een plaats in de kinderopvang. Dat is opvallend wanneer we weten dat in sommige grootsteden zelfs de Barcelonanorm nog niet behaald wordt. Als lokaal bestuur kan u mee helpen om de reële nood aan kinderopvang in uw gemeente of stad in kaart te brengen en een concreet actieplan uit te werken om tekorten te voorkomen. Het is mogelijk een samenwerking aan te gaan met Kind en Gezin (zoals bijvoorbeeld de voorafname in Antwerpen).

Zet verder in op de organisatie van een sterk lokaal loket Kinderopvang

Elke gemeente moet een lokaal loket kinderopvang hebben, zodat ouders ondersteuning krijgen bij hun zoektocht naar betaalbare en geschikte plaats in de kinderopvang. Het decreet dat hiertoe de verplichting regelt, dateert van 20 april 2012. Eind 2016 onderzocht Kind en Gezin of gemeenten al een loket hebben en hoe ze zich hebben georganiseerd. Uit dit onderzoek (https://www.kindengezin.be/img/lokaal-loket.pdf) bleek o.m. dat slechts in 20% van de gemeenten het loket goed functioneert. In maar de helft van de gemeenten is er een loket (al dan niet nog in opbouw).
Deze cijfers dienen drastisch omhoog te gaan. Het lokale loket kinderopvang biedt immers grote voordelen voor de lokale kinderopvang. Want:

 • ouders krijgen op één centrale plaats een overzicht van alle voorzieningen in de stad en gemeente
 • want ouders krijgen ook ondersteuning bij hun zoektocht naar opvang.
 • opvangvoorzieningen kunnen dankzij het loket ook hun bezetting doen stijgen en beter plannen.
 • het meewerken aan het loket kan een organisator helpen een sociale mix van gezinnen en het vereiste percentage voorrangsgroepen te bereiken.
 • de kinderopvang kan zich door deel te nemen aan lokale samenwerking kenbaar maken bij het lokale bestuur, knelpunten doorgeven en tekorten bespreekbaar maken.

Tot slot is samenwerking met het lokale loket ook een criterium voor het advies van het lokale bestuur bij het beoordelen van een aanvraag voor extra subsidies. Hierbij is het belangrijk dat lokale besturen, die vaak zelf ook kinderopvang organiseren, neutraal en transparant te werk gaan, zodat elke organisator zich volwaardige partner in het netwerk voelt. Lokale besturen hebben er belang bij te investeren in dit vertrouwen:
Voorzie voldoende ondersteuning voor (startende) sociale ondernemers in de kinderopvang.Het is belangrijk om te (h)erkennen wat een goede starter is. Sterke starters staan borg voor duurzaamheid en kwaliteit. Ook een lokaal netwerk is voor een starter van groot belang. Het netwerk mag niet enkel het pedagogische luik bevatten, maar moet ook het ondernemingsluik omvatten. Hecht als lokaal bestuur voldoende belang aan een ondersteunend en adviserend lokaal overleg kinderopvang met oog op netwerking met en participatie van de private sector. Ook de regie kinderopvang dient ingezet te worden als lokaal aanspreekpunt en als belangrijke partner van lokale actoren in de kinderopvang. Mogelijk kan hierbij inspiratie worden opgedaan bij andere lokale besturen.
Activeer de samenwerking tussen lokale bedrijven/KMO's met de kinderopvang. Als lokaal niveau kan worden ingezet op communicatie van kinderopvang naar bedrijven uit andere sectoren. Dit heeft tot doel kansen te creëren voor en door innovatie door lerende netwerken te verzorgen en partnerships te faciliteren over de grenzen van de sectoren heen. Als lokaal bestuur kan een oproep gedaan worden voor het faciliteren, motiveren van participatie door ondernemers aan deze lokale KMO-netwerken. Een goede samenwerking tussen KMO's en kinderopvang zorgt voor een win-winsituatie. Als lokaal beleid kan op deze manier ook proactief worden ingespeeld op inplantingsbewegingen.
Zet verder in op het lokale Huis van het Kind als belangrijke verbindende partner. De samenwerking zorgt voor een meerwaarde voor alle partners, lokale besturen, organisaties en gezinnen, om zo tot een sterker geheel te komen. Deze samenwerking zorgt voor een efficiënte inzet van middelen, een uitwisseling van expertise en de mogelijkheid om grotere doelstellingen te behalen. Als lokaal bestuur moet dus worden ingezet op een lokale inbedding van Huis van het Kind, dit door een toegankelijke en geïntegreerde dienstverlening die door vraaggericht te werken een meerwaarde biedt.

Aanbevelingen

 • Besteed voldoende aandacht aan de kinderopvang als belangrijke factor in uw sociaal-, pedagogisch- en tewerkstellingsbeleid.
 • Faciliteer mee de financiële leefbaarheid van elke sociale onderneming kinderopvang in uw regio.
 • Creëer mee voldoende aanbod in uw regio/ gemeente.
 • Zet verder in op de organisatie van een sterk lokaal loket Kinderopvang.
 • Voorzie voldoende ondersteuning voor (startende) sociale ondernemers in de kinderopvang.
 • Activeer de samenwerking tussen lokale bedrijven/KMO's met de kinderopvang.
 • Zet verder in op het lokale Huis van het Kind als belangrijke verbindende partner. 

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.