Regeerakkoord Vlaamse Regering

U bent hier

Deze middag werd het regeerakkoord van de Vlaamse Regering vrijgegeven. De Federatie Kinderopvang deed alvast een kort nazicht. Alle feedback en bedenkingen zijn welkom via info@federatiekinderopvang.be.

Voor kinderopvang merken we de volgende zaken op in het regeerakkoord:

  • Kinderopvang voor baby's en peuters

Men streeft naar een evenwicht tussen de verschillende types van opvang, alsook een mix van gezins- en groepsopvang zodat ouders de keuze hebben voor het opvangtype van hun voorkeur. Hiervoor wordt een verder groeipad voorzien. Er wordt ingezet op een groei van het kinderopvangaanbod, waarbij de betaalbaarheid, flexibiliteit en leefbaarheid van de opvang vooropgesteld worden.
Men beoogt de voorrangsregels te evalueren en ervoor te zorgen dat kinderen van werkende ouders of werkzoekende ouders die een opleiding volgen voorrang krijgen. Er zal worden ingezet op flexibele en occasionele opvang voor ouders met onregelmatige werkuren.
 
De Vlaamse Regering wil aandacht hebben voor de financiële leefbaarheid van de sector. Daarom zou de vergunning gekoppeld worden aan een basissubsidie en zou er een traject worden uitgezet naar gelijke arbeids- en subsidievoorwaarden.
 
Om sociaal ondernemerschap in de kinderopvang de nodige kansen te blijven geven, zal de verplichting om op trap 2 vanaf 18 plaatsen te werken als rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk en begeleiders in een werknemersstatuut, worden geschrapt. Organisatoren van groepsopvang met twee of meer vestigingsplaatsen zouden wel verplicht worden te werken met een rechtspersoonlijkheid.
 

Men zal verder inzetten op de promotie van gezinsopvang.

In Brussel zal men samen met de VGC inzetten op een geïntegreerd gezinsbeleid.

  • Buitenschoolse opvang

Dit decreet zal worden uitgevoerd met een sterke regierol voor de lokale besturen. Ook hier wordt prioriteit gemaakt van de combinatie werk-gezin.

  • Tewerkstelling

Kinderopvang wordt genoemd als belangrijke factor ter ondersteuning van werkende ouders of werkzoekende ouders die een opleiding volgen. Hierbij wil men werk maken van kinderopvang die voldoende flexibel en betaalbaar is om ouders te ondersteunen in de combinatie werk en privé.

  • Kind en Gezin

Men zal een evaluatie doen van de dienstverlening van Kind en Gezin. Dit aan de hand van een tevredenheidsmeting bij de gebruikers.

Lees hier het volledige akkoord.

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.