Systeem bestellen = betalen aanpassen? Enkel mits financiële afdekking.

U bent hier

Vandaag 4 juni werden door Caritas Vlaanderen en Gezinsbond de resultaten gepresenteerd over een studie : “Hoe maken we kinderopvang toegankelijker”

Hoewel de studie veel breder ging dan het systeem “bestellen is betalen”, is het toch net enkel dit item dat vandaag de pers haalt, wat de Federatie Kinderopvang betreurt. De Federatie kinderopvang, die gevraagd was voor een reflectie, tijdens de voorstelling van deze studie, heeft dan ook een duidelijk standpunt ingenomen. Gezien het beperkt aantal respondenten langs ouderzijde, is enige omzichtigheid geboden in het veralgemenen van deze resultaten. Langs aanbiederszijde waren verhoudingsgewijs heel wat meer respondenten, dit getuigt van betrokkenheid en engagement van aanbieders om kinderopvang nog meer toegankelijk te maken, we lezen ook in de studie dat er al heel wat inspanning gebeuren door de kinderopvanginitiatieven aangaande flexibiliteit en tegemoetkomingen specifiek tov kansarme gezinnen.

Respijtdagen op maat van gezinnen: Gezinsbond en Caritas vragen:

  • Laat ziekteverlof en gezinsvakantie geen deel uitmaken van de respijtdagen
  • Trek de respijtdagen op naar 40 dagen
  • Zorg dat het bedrag per niet-gerechtvaardigde afwezigheid buiten de respijtdagen niet hoger is dan het normale gezinstarief

De Federatie erkent dat het systeem van bestellen is betalen voor gezinnen een drempel kan vormen en stelt vast dat er een spanningsveld is ontstaan tussen gebruiker en aanbieder.

De Federatie is echter van oordeel dat het wegnemen van dit spanningsveld geen opdracht is voor de organisatoren van kinderopvang. Sommige kinderopvanginitiatieven zullen vrij rigide met de regelgeving omgaan en daardoor misschien niet genoeg flexibiliteit bieden aan gezinnen. Uit de enquête echter blijkt ook dat een groot deel van de ouders zich wel kunnen vinden in het systeem bestellen is betalen en er wel degelijk een flexibiliteit of tegemoetkoming wordt ervaren. Bij onze leden van de Federatie ervaren wij veel sociale bevlogenheid en betrokkenheid en is er algemeen veel bereidheid om zoveel mogelijk op maat van ouders te werken, vele aanbieders geven bijvoorbeeld meer respijtdagen dan het wettelijke minimum van 18 en gaan in dialoog met kansarme gezinnen om tot een maximale tegemoetkoming te komen voor deze gezinnen. Wij horen bij onze leden echter ook de niet te miskennen boodschap dat de economische leefbaarheid een cruciaal element is.  We moeten ons de vraag durven stellen wat de financiële gevolgen zijn van een aanpassing van het systeem bestellen is betalen voor de opvanginitiatieven.  Wanneer een kindje afwezig is in de opvang, om welke reden ook, is dit niet financieel afgedekt, voor het subsidiedeel prestaties ontvangt de opvang niets voor deze afwezigheidsdag. Behalve dan de sluitingsdagen van het kinderopvanginitiatief, betekenen respijtdagen dus ook een inkomensverlies, dat moet kunnen ingeschat worden.  De werkingskost blijft immers quasi dezelfde, zeker in geval er met werknemers wordt gewerkt (cfr loonkost). 

Wij als Federatie zien bij onze leden, die inkomensgerelateerd kunnen werken, een mooie balans tussen het economische aspect en het sociale aspect, binnen de grenzen van de economische haalbaarheid. Die economische realiteit mogen we niet minimaliseren.  Wij durven te stellen dat ingaan op de beleidsaanbevelingen rond bestellen is betalen van Caritas Vlaanderen en Gezinsbond,  zonder financiële afdekking via subsidies, de leefbaarheid van de kinderopvanginitiatieven op de helling zet.  We willen hiermee niet zeggen dat de kinderopvanginitiatieven niet méér flexibel willen zijn, in tegendeel. Een organisator van kinderopvang is een sociaal ondernemer waarvoor de continuïteit van het aanbieden van kwalitatieve, duurzame en sociale en toegankelijke opvang op de eerste plaats staat. Elke goede ondernemer weet hoe belangrijk een gezond financieel plan hierbij is.

Wij pleiten voor het behouden van vrijheid voor de kinderopvanginitiatieven, binnen de opgelegde grenzen, van het toepassen van het systeem bestellen is betalen, het kan ook een kans zijn voor een kinderopvanginitiatief om zich beter in de markt te prijzen. Een herziening van het systeem bestellen is betalen kan voor de Federatie enkel mits een financiële afdekking.

Overtuigd?

van de Federatie Kinderopvang en geniet van alle kortingen en voordelen.